Konec táboření na Barabě

2015-11-30 22:57:21 KOUPÁNÍ.cz
Zatopená pískovna u Mělníka

Na Barabě je od letošního roku konec kempování, stanování a rozdělávání ohně. Zatopená pískovna spadá do katastru obce Dolní Beřkovice, která to ve své vyhlášce číslo 1/2015 striktně zakázala.

 


Přečtěte si Článek 4 vyhlášky o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení, jenž byla vydána 22. července 2015. Tento článek se týká právě pískovny Baraba Cítov.

Čl. 4

Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejné zeleně

1) Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno.

2) Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek.

3) Na plochách veřejné zeleně na území obce je zakázáno:

- jakýmkoliv způsobem poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň

- stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly (s výjimkou vozidel údržby a mechanismů údržby)

- rozdělávat otevřený oheň či grilovat na přenosných zařízeních mimo místa k tomu určená

- bez souhlasu vlastníka či správce veřejné zeleně vysazovat nebo ošetřovat vegetaci tvořící součást veřejné zeleně.

4) Na veřejných prostranstvích v lokalitě Baraba, která je vyznačena na mapce v příloze č. 4 k této

obecně závazné vyhlášce, je nad rámec zákazů uvedených v odst. 3) zakázáno:

- tábořit, stanovat nebo nocovat (ve stanech, pod plachtami či jinými přístřešky, v motorových vozidlech, obytných vozech a karavanech či pod širým nebem), s výjimkou případů, kdy se tak děje v rámci výkonu rybářského práva v době, kdy je možno rybářské právo vykonávat

- stát motorovými vozidly na místech mimo komunikace s výjimkou prostor a míst, která jsou k tomu určena

- umísťovat prodejní stánky, kiosky a jiná prodejní zařízení či zařízení pro poskytování služeb.

5) Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou povinni zajistit, aby psi,

drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství nebo veřejnou zeleň, popř.

zajistit neprodleně odstranění znečištění.

6) Každý vlastník pozemku tvořícího veřejné prostranství je povinen udržovat na něm čistotu a pořádek tak, aby nedošlo k narušení vzhledu obce.

KOUPÁNÍ.cz: Baraba Cítov Mělník

Za upozornění na novou vyhlášku děkujeme Jiřímu Prymkovi.

Diskuze

 • Baraba - oprava

  KOUPÁNÍ.cz
  Dobrý den Franto, děkujeme za upozornění. Jedná se samozřejmě o Dolní Beřkovice. Je to vidět i na plánku dole pod textem. V textu jsme omyl opravili.
  27. 05. 2016
  reagovat
 • jen technická pozn

  Franta
  Coby rodák z nedalekých Kostomlat p.Ř se domnívám,že došlo k záměně Horních a Dolních Beřkovic. Aby pískovna spadala do katastru HORNÍCH Beřkovic je nelogické. Pravděpodobně patří k Beřkovicím DOLNÍM.
  25. 05. 2016
  reagovat

Fotografie: